Mange gjør enkle investeringsfeil når de planlegger pensjonisttilværelsen.

Pensjon består av folketrygden, tjenestepensjon og egen sparing. De to første kalkuleres for deg, men egen sparing er eget ansvar og noe man bør tenke på før det er for sent. Hvor mye og hvordan man skal spare og investere for å sikre ønsket pensjonisttilværelse, avhenger av den enkeltes situasjon og mål. Vanlige feil som gjør at folk ikke har tilstrekkelig penger eller når sine investeringsmål, er blant annet at de undervurderer tidshorisonten for investeringene eller ikke er tilstrekkelig globalt diversifisert, ifølge Aaron Anderson, viseadm. direktør for analyse i Fisher Investments, morselskapet til Fisher Investments Norden.

Lær mer om hvordan du sikrer deg den pensjonsinntekten du trenger og få regelmessige oppdateringer om pensjon og investering.

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater.

Aron Anderson.

For konsentrert

Det begås mange feil, som at investorer har for konsentrerte porteføljer. De kan arbeide for et selskap i lang tid, eie mange aksjer i selskapet og dermed tro at de kjenner selskapet godt. Videre har de kanskje en følelsesmessig tilknytning til aksjen, enten gjennom arbeidsforholdet eller familietilknytning. Dette er en klart farlig atferd, advarer Anderson.
Han sier at investorene ofte klynger seg fast til disse aksjene, men dermed øker de ubevisst risikoen i porteføljen. Noen kan av juridiske årsaker være hindret fra å selge, men oppfordringen er å diversifisere seg ut av en stor aksjeposisjon hvis man kan.

– For mye eksponering i en aksje kan føre til store tap hvis noe uventet inntreffer med selskapet. Jeg anbefaler å putte maksimalt 5 prosent av porteføljen inn i ett enkeltselskap for å begrense risikoen.

Aksjer har en tendens til å bevege seg i takt med sektoren, eksempelvis Statoil-aksjen i takt med energisektoren. Selv om man kan begrense enkelte selskapsspesifikke forhold ved å kjøpe to oljeselskap, demper det ikke sektorrisikoen. Ved å investere globalt reduseres landrisikoen. Oppsummert er manglende diversifisering en nøkkelrisiko jeg ser ofte, og den kan lett unngås, sier Anderson.

Det er ulike former for risiko, ikke bare kurssvingninger – volatilitet. Anderson definerer risiko som alt som kan komme i veien for å nå de langsiktige investeringsmålene. Det kan være volatilitet i enkelte tilfeller, men i andre tilfeller kan det å unngå volatilitet også være risikofylt.

 

Trenger aksjer

– Enkelt sagt, hvis du er avhengig av vekst, trenger du trolig å eie aksjer. Det innebærer volatilitet, ettersom aksjemarkedene er volatile. Å unngå volatilitet vil dermed øke sannsynligheten for at du ikke når målene, advarer Anderson.
Det er også risikofaktorer som renterisiko, inflasjon, og at for store uttak ikke kan vare livet ut. Kommende pensjonister må passe på at forventede utgifter ikke overgår inntektene.
– Ingen investeringer er risikofrie. Jeg tror det er avgjørende å vurdere risiko bredere enn bare bevegelser i aksjekursene.

– Mener du at norske investorer bør ha et globalt perspektiv på sine pensjonsinvesteringer?
– Ja, i høyeste grad. Jeg tror faktisk at alle investorer bør tenke globalt først, og spesielt norske investorer. Norge er et høyt utviklet land med en sterk økonomi, men utgjør bare en minimal del av verdens aksjemarked. Aksjemarkedet er dessuten svært konsentrert rundt finans- og energisektoren. Hvis disse sektorene ikke er i vinden, gjelder det trolig også det norske aksjemarkedet, svarer Anderson.

– Selv om selskaper utenfor Norge kan være mindre kjent, er det et stort univers der ute som det er verdt å diversifisere i.
Andersons anbefaling er å sette klare investeringsmål. Er målet simpelthen aldri å gå tom for penger når du blir pensjonist, eller er det å øke formuen til glede for kommende generasjoner? Kanskje er målet å opprettholde eller å forbedre levestandarden når du har gått av.

Uendelige muligheter

– Mulighetene er uendelige, men å ta seg tid til å avgjøre hvorfor du investerer, er det første verdifulle steget på veien mot suksess i pensjonsalder, sier han.
Når målene er fastlagt, bør du konsentrere deg om andre viktige faktorer: Hvor mye penger du trenger for å oppnå målene og hvor mye av dette porteføljen må tilføre. Du bør også tenke over inflasjon, kanskje helsetilstanden, samt andre inntektskilder og faktorer som er viktige for deg.
Ulike investeringsmål kan dessuten kreve en ulik porteføljeallokering, altså sammensetningen av aksjer, kontanter, obligasjoner og andre verdipapirer, forklarer Anderson.

En rekke studier har vist at allokeringen er den viktigste investeringsbeslutningen investorer gjør, og denne må skreddersys til investeringsmålet.
For eksempel, forventet kontantstrømbehov kan kreve at du har obligasjoner som en del av strategien, men ikke nødvendigvis. Tidshorisonten for dine investeringer er også viktig når du tar denne avgjørelsen. Dette illustrerer viktigheten av først å sette klare investeringsmål, fordi ulike mål ofte krever ulike anbefalinger av porteføljesammensetning. Den riktige porteføljesammensetningen er en av de mest kritiske faktorene for vellykkede investeringer, fastslår Anderson.

Finn ut hvilke andre vanlige investeringsfeil du burde unngå og få regelmessige oppdateringer om aksjer og investering.

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater.

Denne artikkelen utgjør Fisher Investments Norden, Fisher Investments Europe og Fisher Investments’ overordnede oppfattelse og bør ikke oppfattes som personlige investeringsråd, skatteråd eller som en fremstilling av deres eller kundenes resultat. Det gis ikke noen garanti for at vi fortsatt vil ha disse holdningene, og de kan endre seg når som helst på bakgrunn av nye opplysninger, nye analyser eller nye overveielser. Det gis heller ikke noen garanti for prognosenes riktighet i dette sammendraget. Alle tidligere eller kommende prognoser er ikke nødvendigvis like nøyaktige som prognosene her.

Fisher Investments Norden er det sekundære foretaksnavnet som brukes av Fisher Investments Europe Limited i Norge. Fisher Investments Europe Limited er autorisert og regulert av det britiske Financial Conduct Authority (FCA Number 191609) og er registrert i England (foretaksnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limiteds hovedkontor: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannia. Fisher Investments Europe Limiteds morselskap, Fisher Asset Management, LLC, som handler under navnet Fisher Investments, er etablert i USA og regulert av US Securities and Exchange Commission og fungerer som en underleverandør i henhold til en utkontrakteringsavtale.

FISHER INVESTMENTS NORDEN

Fisher Investments Norden er handelsnavnet brukt av Fisher Investments Europe i Norge, som har blitt kåret til Årets Formuesforvalter 3 år på rad av ADVFN. Morselskapet, Fisher Investments, ble grunnlagt av investeringsguruen Ken Fisher i 1979, og per 30.09.2017 forvalter Fisher Investments, Fisher Investments Europe og tilknyttede selskaper over 709 milliarder kroner for mer enn 40,000 kunder verden rundt.

Fishers enkle investeringsfilosofi baserer seg på at tilbud og etterspørsel er de eneste faktorene som styrer verdipapirenes kurser. Kapitalmarkedene er relativt effektive til å regne inn all kjent informasjon i kursene. Merverdier fra aktiv forvaltning forutsetter derfor informasjon som ikke er allment kjent, eller at kjent informasjon tolkes på en annen og mer korrekt måte enn hos andre markedsaktører. Fisher Investments Norden tilbyr kundene personlig porteføljeforvaltning, en enkel og transparent gebyrstruktur og representanter som møter kundene der det passer dem.

Lær mer om Fisher Investments Norden på deres hjemmeside.