Ferske nyheter og langsiktige utfordringer konkurrerer om investorenes oppmerksomhet, og kan stjele oppmerksomheten fra analysene som sannsynligvis betyr mest.

Hva har klimaendringer, den stadig eldre befolkningen, Kinas langsiktige politiske fremtid og den rykkvise, ujevne utviklingen for eurosonens integrasjon til felles? Media mener at alle disse problemene vil kunne svekke aksjemarkedene. Som vi ser det, er de også meget langsiktige spørsmål. I de mange årene hvor vi har analysert kapitalmarkedene, har vi merket oss at markedene generelt ignorerer problemer som er mer enn 30 måneder unna. Vi tror at det å forstå hvordan markedene virker, og hvorfor de fokuserer mest på de neste 3 til 30 månedene, er viktig for aksjeinvestorene, da det kan sette mye omtalte risikofaktorer i perspektiv, slik at investorene kan treffe mer informerte (og kanskje mer proaktive) beslutninger.

Lær mer i den fullstendige markedsrapporten fra Fisher Investments Norden og med regelmessige oppdateringer om aksjer og investering.

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater.

Vi tror at markedenes fokus på fremtiden forklarer hvorfor meget kortsiktige spørsmål typisk ikke påvirker den langsiktige prisutviklingen. De fleste kortsiktige politiske hendelsene har typisk vært aktuelle i flere måneder, slik at markedene allerede har regnet dem inn i kursene. De økonomiske dataene og resultat-regnskapene er ofte blant de aller viktigste begivenhetene på kort sikt, men disse ser generelt bakover. For eksempel kan man se på kvartalsrapportene som bedrifter legger frem etter kvartalsslutt. I det de slippes vil media behandle dem som brennaktuelle nyheter, hvis ting skjer som de pleier. De spesifikke tallene vil kunne gi kortsiktig volatilitet basert på hvordan de passer til analytikernes forventninger. Den langsiktige effekten tror vi likevel er begrenset. De avspeiler – og bekrefter – den aktiviteten som foregikk for flere måneder siden. Vi tror at markedene er effektive nok til at de allerede innregner drivkreftene, trendene og begivenhetene som påvirket de avlagte resultatene. I forlengelse av dette tror vi at markedet – som teknisk sett er investeringsuniversets kollektive visdom – trolig allerede har rimelige forventninger om hva resultatene vil bli. Derfor er sjansene til å oppnå en fordel etter all sannsynlighet små.

Code Embed: Cannot use CODEfisher as a global code as it is being used to store 3 unique pieces of code in 21 posts

 

Vi tror at økonomiske nøkkeltall følger en tilsvarende logikk, da disse offentliggjøres lenge etter at den økonomiske aktiviteten har skjedd. Mer generelt diskuterer investorene typisk forestående hendelser til kjedsommelighet. Sentralbankmøter er bare ett eksempel. Vi ser vanligvis en stor mengde pressedekning før møter, som diskuterer alle mulige utfall. Dette tror vi gir markedene en sjanse til å prise disse mulighetene inn. Vi tror også at dette er en viktig grunn til at markedene ofte ikke reagerer på nyheter slik media venter – investorene har trolig allerede regnet inn de aktuelle faktorene, og ser enda lenger frem.

Men markedenes horisont er ikke uendelig. Selv om vi ikke ser bort fra noen av de spørsmålene som vi nevnte i starten av artikkelen, er alle disse begivenhetene ting som materialiserer seg meget langsomt, og hvor den største potensielle virkningen ligger flere tiår frem i tid. Ikke bare gir dette markedet rikelig med tid til å prise inn de aktuelle begivenhetene – bekymringene om den kommende markedsvirkningen ignorerer den store sannsynligheten for at ting kan endre seg før det fremtidige innslagspunktet inntreffer. Vi tror at prognoser som bygger på en rettlinjet framskrivning av nær fortid inn i fremtiden ikke kan ta høyde for variabler som vil kunne endre seg. Tenk for eksempel på demografi. I mange år har ekspert-kommentatorene advart om at kombinasjonen av en stadig eldre befolkning og de fallende fødselsratene i hele Europa vil føre til fallende befolkninger og pensjonsutgifter som ikke er bærekraftige. Disse spådommene baserer seg på langsiktige modeller, så som Verdensbankens befolkningspyramider. Som vi ser det er problemet med disse prognosene at de ignorerer flere faktorer som vil kunne endre de langsiktige befolkningstrendene, inklusive immigrasjon. Vi tror at markedene beveger seg som følge av sannsynligheter, og ikke pga. muligheter. Fordi antall ukjente faktorer er så mange, mener vi at det er umulig for markedene å fastsette sannsynligheter så langt inn i fremtiden.

Lær mer i den fullstendige markedsrapporten fra Fisher Investments Norden og med regelmessige oppdateringer om aksjer og investering.

Den samme logikken gjelder etter vårt syn også for spørsmål som klimaendringer. Selv om vi ikke er vitenskapsmenn, ville de fleste være enige om at sannsynligheten for at klimaendringene vil få stor økonomisk betydning i de nærmeste årene er liten. Selv de mest alvorlige prognosene venter ikke katastrofale utfall før flere tiår frem i tid. Her og nå er ikke markedene i stand til å ta hensyn til slikt i prognosene. Det er for langt inn i fremtiden – og ignorerer samfunnets evne til å finne løsninger og tilpasse seg før de store problemene inntreffer – slik som menneskeheten tidligere har gjort når den har stått ovenfor lignende utfordringer. Vi husker alle sammen «oljetopp»-frykten på midten av 2000-tallet, da folk fryktet at verdens forsyning av råolje ville gå tørr. I dag er den frykten som oftest motsatt, for nå ser vi ofte frykten for «oljeetterspørselstopp» omtalt i pressen. Dette er sannsynligvis heller ikke reelt her og nå. Årsaken til skiftet er imidlertid viktig. Det handlet om teknologi både mht. å generere nye forsyningskilder, som tidligere ble ansett som ulønnsomme å få tilgang til, og om å senke etterspørselsveksten.

Derfor tror vi at markedene bruker mest energi på å prise inn den fremtiden som kan overskues – som vil si de neste 3 til 30 månedene. Innenfor denne tidsrammen er det lettere for markedene å fastsette sannsynligheter for de ulike utfallene. Ledende økonomiske indikatorer som Conference Board’s Leading Economic Index (LEI), rentekurver, undersøkelser av fabrikkordrer og tjenester og nye bedrifter gir en god aggregert innsikt i hvordan økonomien vil kunne utvikle seg på kort sikt, slik at markedene etterfølgende kan gjøre seg opp en mening om forventningene til den fremtidige resultatveksten. Investorene kan gjennomføre sine egne analyser for å anslå om disse forventningene er for høye eller lave. Også politikken er det trolig lettere å forstå i et slikt tidsperspektiv, sett i lys av de fleste landenes valgsykluser og regjeringsperioder.

Vi tror ikke at investorene tjener noe særlig på å gruble over komplekse, langsiktige problemer. Da tror vi snarere at de får mest verdifull innsikt ved å fokusere på den perioden hvor kritiske analyser sannsynligvis gir størst uttelling. Vi tror at dette lar investorene skrelle bort mest mulig støy fra de siste nyhetene eller ikke kvantifiserbare bekymringer om en fjern fremtid, slik at de kan konsentrere seg om problemer som sannsynligvis vil bety mer for porteføljens resultater.

Lær mer om hvordan du sikrer deg den pensjonsinntekten du trenger og få regelmessige oppdateringer om pensjon og investering.

Investeringer i aksjemarkedene innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.

Denne artikkelen utgjør Fisher Investments Norden, Fisher Investments Europe og Fisher Investments’ overordnede oppfattelse og bør ikke oppfattes som personlige investeringsråd, skatteråd eller som en fremstilling av deres eller kundenes resultat. Det gis ikke noen garanti for at vi fortsatt vil ha disse holdningene, og de kan endre seg når som helst på bakgrunn av nye opplysninger, nye analyser eller nye overveielser. Det gis heller ikke noen garanti for prognosenes riktighet i dette sammendraget. Alle tidligere eller kommende prognoser er ikke nødvendigvis like nøyaktige som prognosene her.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Europe Limited i Norge. Fisher Investments Europe Limited er autorisert og regulert av Storbritannias Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609), og er registrert i England (selskapsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited har sitt hovedkontor på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannia. Fisher Investments Europe Limited setter ut porteføljeforvaltningen til sitt moderselskap, Fisher Asset Management, LLC. Fisher Asset Management, LLC driver virksomhet under navnet Fisher Investments, som er etablert i USA og under tilsyn av USAs Securities and Exchange Commission.