Investeringsdirektør i Harvest, Bernt Brun.

 

Faktorfondet Harvest tilbyr småsparerne høyere avkastning til lavere risiko.

Harvest ble lansert våren 2016 og har så langt gitt investorene 21,74 prosent avkastning siden oppstart. Avkastningen for Harvest-fondet vil være avhengig av den generelle markedsutviklingen, som selvfølgelig kan variere mye fra år til år. Forventningene er likevel at fondet over tid vil levere en årlig meravkastning på 2-3 prosentpoeng i forhold til det generelle aksjemarkedet (5 prosent, se under). Samtidig er Harvest et lavrisikofond, så tilsynelatende får investorene både i pose og sekk.

 I finanskrisen falt markedet omtrent 60 prosent, mens vårt fond falt med 44 prosent i verdi, eller om lag 75 prosent av markedsfallet

– Hvordan er dette mulig?
– En viktig grunn er at man over tid faktisk oppnår høyere avkastning ved å velge litt tryggere og traustere aksjer enn ved å velge de mest risikable. Dette er et av de mest overraskende funnene ved å se på historien i aksjemarkedet, og det gir jo veldig gode muligheter for en forvalter. Våre historiske analyser viser at fondet vårt svinger noe mindre enn markedet generelt. Vi velger systematisk aksjer blant annet på grunnlag av at de har mindre risiko enn øvrige aksjer, og at de ikke svinger for mye i takt svarer investeringsdirektør Bernt Brun i Harvest.

Armslag

– Vi bruker også andre faktorer for å øke avkastningen, som verdi, størrelse, momentum osv., men volatilitetsfaktoren gir oss «armslag» til å ta risiko på andre felter. Til slutt bruker vi en ganske avansert metodikk for å sette sammen aksjer som står godt sammen og som gir en portefølje med moderat risiko, fortsetter han.
Fondet tar ifølge Brun 70-80 prosent av risikoen til den globale aksjeindeksen. Spørsmålet blir så hva risiko er i denne sammenhengen. Brun sier de måler risiko på flere forskjellige måter, men med ganske like konklusjoner. Den kanskje enkleste måten å forstå risiko på, er at Harvest måler tapet i den verst tenkelige perioden for fondet og for markedet, altså fra topp til bunn.

– I finanskrisen falt markedet omtrent 60 prosent, mens vårt fond falt med 44 prosent i verdi, eller om lag 75 prosent av markedsfallet, sier investeringsdirektøren.
Et annet riskobegrep er hvor mye fondet forventes å stige eller synke hvis markedet stiger eller synker veldig hurtig, den såkalte markedsbetaen. Til slutt måler Brun og kollegaene hvor mye den daglige avkastningen til fondet varierer (standardavviket).

Historiske analyser

– Beregninger av fondets risiko målt ved de to siste metodene gir også en risiko for fondet på omtrent 75 prosent av markedet. Dette betyr ikke at fondet alltid og garantert vil ha 25 prosent lavere risiko enn markedet, men vi har mange historiske analyser og måltall som bekrefter at dette er en godt belagt forventning, forklarer Brun.
Historisk har risikopåslaget for aksjeinvesteringer over lange renter ligget på drøyt 3 prosentpoeng. Harvest har altså tatt ned forventningene til årlig avkastning i aksjemarkedet fremover til lave 5 prosent. Brun sier at de her følger de anbefalingen fra det såkalte Mork-utvalget. Utvalget ga nylig råd om ny aksjeandel for Oljefondet, som Brun selv har mangeårig erfaring fra.
– Der ble det lagt til grunn langsiktig avkastning for en global aksjeportefølje på 5 prosent. Historiske tidsserier for globale aksjer viser en årlig avkastning på 6-8 prosent, avhengig av tidsperiode og hvilke land som inngår. Hovedårsaken til den lavere aksjeavkastningen er det lavere rentenivået, sier han.

Smart teknologi slår magefølelsen

Edruelig

– Forventet fremtidig avkastning for aksjer er selvsagt forbundet med usikkerhet, men våre anslag er edruelige. Vi tenker det er bedre å legge til grunn en lavere avkastning og heller bli overrasket på oppsiden, fremhever investeringsdirektøren.
En viktig del av filosofien til Harvest er i tillegg at småsparerne ikke bør betale for mye for fondsforvaltning.
– Svært mange analyser viser at man bare helt unntaksvis får betalt for dyr forvaltning i form av høyere avkastning. Vårt fond koster 0,59 prosent i året, mens de fleste konkurrenter ligger minst 1 prosentpoeng høyere. Over tid gjør dette en stor forskjell, sier Brun.

Les hvordan kundene opplever fondet

3 GRUNNER TIL Å VELGE FAKTORFOND

  1. Et globalt faktorfond dekker alle relevante aksjemarkeder. Du trenger i prinsippet kun ett fond.
  2. Faktorfond er basert på vitenskap, ikke forvalters «magefølelse».
  3. Lave kostnader. Automatisering og bruk av moderne teknologi gjør at et faktorfond kan drives til langt lavere kostnader enn et tradisjonelt aksjefond.I et faktorfond vet man eksakt hvorfor man eier hver enkelt aksje ettersom de er valgt på basis av matematiske modeller og statistiske metoder. Faktorene kan også benyttes til å forklare fondets historisk avkastning og hvilke faktorer som har bidratt til mer- eller mindreavkastning.

FRONTEER SOLUTIONS
• Uavhengig norsk forvalter som tilbyr Faktorfondet Harvest via harvest.online
• Selskapet har konsesjon fra Finanstilsynet
• Automatisert forvaltning hvor utvalg av aksjer overlates til datamaskiner og algoritmer
• Metodikken er basert på nobelprisvinnende forskning og vitenskapelige metoder
• Selskapet eies av gründere og ansatte med Investinor som største eksterne aksjonær
• Åge Korsvold (Orkla, Storebrand) er styreleder

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på  https://www.harvest.online/start#information