Etter en ustabil start på 2018 har det globale aksjemarkedet steget med 0,5 % frem til 31. mai i år.(1) Noen medier advarer om at ustabiliteten i aksjemarkedet vil vende tilbake, og nevner en rekke mulige utløsende årsaker. Det handler blant annet om handelskonfliktene mellom USA og Europa som har eskalert til å bli en større handelskrig, geopolitisk spenning rundt Iran, noe som har påvirket forretningslivet i Europa, samt at sentralbanker slik som ESB har fjernet sin «behjelpelige» valutapolitikk, for å nevne noe. Med all denne usikkerheten er det noen analytikere som mener at penger på konto er velegnet som buffer mot en nedgang i markedet. Vi tror derimot at investorer som har langsiktige vekstmål og en lengre tidshorisont på sine investeringer, og som sitter med mye penger på konto under en kursstigning, vil oppleve en stor alternativkostnad (les mer nedenfor) i form av tapt potensiell avkastning, noe som kan gjøre det mer utfordrende å nå langsiktige investeringsmål.

Hvis penger på konto skal lønne seg må lignende likvide aktiva, slik som aksjer, gå ned i verdi i overskuelig fremtid. Den ustabile starten på året kan se ut til å antyde en ytterligere nedgang i markedet. Etter å ha ligget høyt tidlig i januar gikk det globale aksjemarkedet ned 9.8 % fra 9. januar til 23. mars.(2) Selv om de globale aksjene har tjent inn tapene og tallene er positive så langt i år, er det forståelig at noen har tynnslitte nerver, ikke minst når media diskuterer utallige måter det kan gå skeis på igjen.

Lær mer i den fullstendige markedsrapporten fra Fisher Investments Norden og med regelmessige oppdateringer om aksjer og investering.

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater.

Veksten i et bullmarked er derimot aldri jevn. Aksjeavkastningen kan være ustabil fra dag til dag, måned til måned og til og med fra år til år. Det betyr ikke at du ikke vil få positiv avkastning totalt sett. Her er en oversikt over årlig avkastning i bullmarkeder siden 2009.

Oversikt 1: Verdensindeksen MSCI World, avkastning etter år

Kilde: FactSet, per 1.6.2018. Verdensindeksen MSCI World, årlig avkastning med nettoutbytte i norske kroner, 2009–2017. Det er risiko for tap når man investerer i aksjer, og det er ingen garanti for at deler eller alt av den investerte kapitalen vil bli tilbakebetalt. Historisk avkastning garanterer heller ikke fremtidig vekst. Verdi og inntekt på investeringen vil svinge sammen med det globale aksjemarkedet og internasjonale valutakurser.

Gevinstene ovenfor omfatter også en rekke kortsiktige kursfall, noe vi betegner som «korreksjoner». En korreksjon er en brå nedgang, gjerne fra 10 til 20 % regnet fra forrige topp, og det er som oftest investorenes følelser som fyrer opp under en slik nedgang, og ikke en materiell, negativ endring i økonomiske eller politiske omstendigheter. Siden starten på den globale kursstigningen den 9.3.2009, har verdensindeksen MSCI World vært med på fem korreksjoner.(3) Disse fallene har derimot ikke stoppet MSCI World fra å gå opp 326,4 % fra 9.3.2009–31.5.2018.(4)

Å sitte med mye penger på konto når markedet svinger kan føles mer komfortabelt, fordi man ikke taper penger på kort sikt, men det kan føre med seg en betydelig «alternativkostnad». Dette er et økonomisk begrep for det du gir fra deg ved å velge, eller velge bort, en bestemt fremgangsmåte. Selv om forskjellige kapitalplasseringer ofte gir renteavkastning, avhengig av type og emittent, er denne renta ofte ikke på høyde med årlig inflasjon, for ikke å snakke om å nærme seg historisk avkastning på aksjer, eller verdipapirer med fastrente. Aksjer representerer et eierskap i et selskap som kan stige i verdi. Verdipapirer med fastrente er gjeldsobligasjoner som betaler ut en viss rente avhengig av blant annet emittentens kredittrisiko og forventet inflasjon. På grunn av at fastrenteinvestorer i teknisk forstand tar på seg en høyere risiko for tap enn de som har penger på konto, vil gjeldsverdipapirer normalt gi høyere rente enn rene kontantinvesteringer. I tillegg, siden innskuddsrenta står og faller med styringsrenta, og den europeiske sentralbanken per i dag har en negativ styringsrente, er det mange banker i Europa som knapt betaler noe i innskuddsrente. Det er grunnen til at om en investor krever vekst over en lang tidsperiode for å møte spesifikke behov og mål mange år inn i fremtiden, vil det etter vår mening ikke være tilstrekkelig å kun sitte med penger på konto.

 

Selv det å kun ha deler av investeringsporteføljen på konto kan begrense avkastningen din i perioder hvor markedet går opp. Se for deg at en investor setter 80 % av porteføljen på 100 000 kr i et aksjefond (ETF) og 20 % i den lokale sparebanken, hvor han ikke får noe igjen for pengene. Ett år senere har aksjefondet gått opp 10 %. Likevel er investorens avkastning på bare 8 %. Hvordan kom vi frem til dette tallet? De 80 000 kronene som sto i aksjefondet vokste med 10 %, opp til 88 000 kr, noe som gir en total portefølje på 108 000 kr. Hvis investoren hadde satt hele summen i aksjefondet, ville summen ha vært 110 000 kr. Ikke bare gikk investoren glipp av 2 000 kr, men de reduserte også porteføljens vekstgrunnlag for fremtiden. Det neste året, gitt at aksjefondet steg med 10 %, men beløpet på 20 000 kr i kontanter ble beholdt, hadde summen vært på 116 800 kr (de 88 000 kronene hadde vokst til 96 800 kr, pluss 20 000 kr i kontanter). Men hvis de hadde startet året med 110 000 kr investert i aksjefondet, hadde summen blitt 121 000 kr ved årets slutt. Dette fenomenet, altså den prosentvise økningen som gir større avkastning ettersom investeringsgrunnlaget stiger over tid, kalles rentes rente. Vi mener at å ha en del av porteføljen investert i verdipapirer som gir lite eller ingen avkastning, reduserer potensialet for rentes rente.

Det er mulig at året vil bringe mer ustabilitet. Det behøver derimot ikke bety at aksjene ikke vil få et godt år. Vi mener at de økonomiske, politiske og følelsesmessige faktorene for kursstigning fortsatt er i behold. Derfor mener vi at å ha penger på konto og vente på at «faren er over» kan bety at man går glipp av den positive ustabiliteten som er den del av et marked med stigende kurser.

Lær mer i den fullstendige markedsrapporten fra Fisher Investments Norden og med regelmessige oppdateringer om aksjer og investering.

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Europe Limited i Norge. Fisher Investments Europe Limited er autorisert og regulert av Storbritannias Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609), og er registrert i England (selskapsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited har sitt hovedkontor på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannia.

Fisher Investments Europe Limited setter ut porteføljeforvaltningen til sitt moderselskap, Fisher Asset Management, LLC. Fisher Asset Management, LLC driver virksomhet under navnet Fisher Investments, som er etablert i USA og under tilsyn av USAs Securities and Exchange Commission. Investeringer i aksjemarkedene innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.


[1] Kilde: FactSet, per 1.6.2018. MSCI World med netto utbytte i kroner, 29.12.2017–31.5.2018.

[2] Kilde: FactSet, per 1.6.2018. MSCI World med netto utbytte i kroner, 9.1.2018–23.3.2018.

[3] Kilde: FactSet, per 1.6.2018. Verdensindeksen MSCI World med netto utbytte i norske kroner. Datoer for korrigeringene er: 15.2.2011–6.9.2011; 19.3.2015–6.5.2015; 20.7.2015–24.8.2015; 30.12.2015–11.2.2016; 21.12.2017–23.3.2018.

[4] Kilde: FactSet, per 1.6.2018. Verdensindeksen MSCI World med netto utbytte i norske kroner, 9.3.2009–31.5.2018.