Til tross for valget av Trump og Brexit, ser frihandelen ut til å vokse seg sterkere.

Investorer som var bekymret for at proteksjonistiske følelser ville bremse frihandelen, kan nå puste lettet ut. I løpet av de siste 18 månedene har Brexit, valget av Donald Trump, nasjonalistiske følelser i mange land i Europa og andre utviklinger forårsaket en frykt for proteksjonisme og handelskrig blant investorer. Frihandelen lever fremdeles i beste velgående, og ord har faktisk sjelden blitt til handling. Frykten stemmer ikke overens med fakta, og vi tror at en rekke nye handelsbarrierer ikke vil være nok til å gjør slutt på bullmarkedet.

Få et gratiseksemplar av Fisher Investments Nordens fullstendige markedsrapport og regelmessige oppdateringer om aksjer og investering.

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater.

Selv om proteksjonistiske følelser til slutt kan føre til proteksjonistisk politikk, ser vi nå på situasjonen som langt mer positiv enn mange forutså. På mange måter stilte den britiske Brexit-avstemningen spørsmål om handelsforbindelsen mellom Storbritannia og EU, og både Trump og den demokratiske kandidaten Bernie Sanders tilbrakte mye tid under kampanjene sine på å kritisere frihandel. Trump hevdet for eksempel at han ville gå ut av Trans-Pacific Partnership (TPP), reforhandle eller gå ut av den nordamerikanske handelsavtalen NAFTA samt erklære at Kina er en valutamanipulator – kanskje det aller første skrittet på veien mot tariffer.

Selv om Brexit hadde mange sosiale elementer og ikke bare handlet om økonomi, førte det til bekymringer for at forhandlerne ville prioritere sosiale anliggender, som EU-domstolens rekkevidde og innvandringskontroll, fremfor handel. Utenfor Storbritannia forårsaket de voksende nasjonalistiske følelsene i mange land og den mulige innvirkningen på potensielle fusjoner som følge av dette, også nervøsitet.

Virkeligheten samsvarer imidlertid ikke alltid med følelser, og det er viktig for investorer å fokusere på faktiske fakta. Hvis de gjør det, vil de se at politiske ledere ikke har iverksatt mange konkrete tiltak for å bremse den frie flyten av handel eller blokkere den globale forsyningskjeden. Vi har stor tro på at det ikke vil skje i nærmeste fremtid.

Trumps kampanje var basert på en proteksjonistisk plattform, men han har ikke gjort mye for å faktisk gjennomføre noe. Han har ikke kalt Kina en valutamanipulator, eller trukket USA ut av NAFTA. Han bad handelsdepartementet om å undersøke barrierer mot ikke-amerikansk stål, som potensielt er et forvarsel om nye tariffer. Men alle amerikanske presidenter de siste 50 årene har innført tariffer på importert stål, så Trump gjør ikke noe nytt i den forstand.

De barrierene Trump iverksatte på tømmerimport fra Canada, var mindre enn forventet, og en del av en lang krangel som startet mange tiår før Trumps politiske karriere begynte. De kanadiske produsentenes aksjepriser steg etter nyhetene om Trumps tariffer, et tydelig tegn på at tømmerbransjen ikke tok dem på alvor. Selv om Trump tok USA ut av TPP, har avtalen ikke trådt i kraft ennå, og det var heller aldri noen garanti om at det ville skje, tatt i betraktning at andre land kan få problemer med å ratifisere den. Trump vil reforhandle NAFTA, men hans plan krever styrking av handelsbånd ved å modernisere avtalen til å inkludere e-handel. Hvis du vil stoppe globalisering, virker ikke dette til å være måten å gjøre det på.

 

De barrierene Trump iverksatte på tømmerimport fra Canada, var mindre enn forventet, og en del av en lang krangel som startet mange tiår før Trumps politiske karriere begynte. De kanadiske produsentenes aksjepriser steg etter nyhetene om Trumps tariffer, et tydelig tegn på at tømmerbransjen ikke tok dem på alvor. Selv om Trump tok USA ut av TPP, har avtalen ikke trådt i kraft ennå, og det var heller aldri noen garanti om at det ville skje, tatt i betraktning at andre land kan få problemer med å ratifisere den. Trump vil reforhandle NAFTA, men hans plan krever styrking av handelsbånd ved å modernisere avtalen til å inkludere e-handel. Hvis du vil stoppe globalisering, virker ikke dette til å være måten å gjøre det på.

Brexit har heller ikke hatt stor innvirkning på handel, og det virker som om statsminister Theresa May vurderer å gjøre signering av nye handelsavtaler til en høy prioritet. Selv om May etter Brexit-avstemningen først virket lite begeistret for en lang overgangsavtale som ville gjøre at Storbritannia midlertidig fremdeles var en del av EUs indre marked, virker det som hun har endret syn på dette nå. Hun har også sagt at målet for handelssamtalene mellom Storbritannia og EU er å etablere en bred frihandelsavtale. Selv om tiden vil vise det, ser ingen av partene ut til å ville utvide handelsbarrierene.

Brexit kan til og med forbedre den globale handelen, noe få ville trodd var mulig for et år siden. Det er fordi Storbritannia etter Brexit har frihet til å forhandle om bilaterale avtaler med andre nasjoner rundt om i verden. May kan inngå avtaler med EU og andre steder. USA og Australia har allerede vist interesse.

Mens Storbritannia fokuserer på Brexit, fortsetter EU å fremme frihandel. Europaparlamentet godkjente i februar «Comprehensive Economic and Trade Agreement» (CETA), en frihandelsavtale med Canada som var anslått å kutte tariffer på 98 % av alle varer. Nasjonale parlamenter trenger fortsatt å godkjenne avtalen, men forhåndsimplementering er allerede i gang. I juli kunngjorde EU en prinsipiell avtale om frihandel med Japan, sluttresultatet av fire år med forhandlinger. Selv om avtalen trenger parlamentarisk godkjenning på begge sider og er langt fra ferdigstilt, er dette et skritt mot friere handel mellom to store regioner. Hvis avtalen blir vedtatt, anslås det at den vil redusere tariffer på 99 % av bilaterale varer, noe som tilsvarer en verdi på anslagsvis 170 milliarder EUR årlig.

Data argumenterer også mot tilbakeslag i frihandel. Etter kontraktforhandlinger gjennom nesten hele 2015 og 2016, har amerikansk, europeisk og japansk eksport og import økt, og er nå i sterk vekst. Illustrasjon 1 og 2 viser dette. Eksport og import for Taiwan, Kina og Korea slo tilbake på tilsvarende vis.

Illustrasjon 1: Eksport – USA, EU og Japan

Kilde: FactSet per 21. juli 2017. Mai 2008 til mai 2017.

Illustrasjon 2: Import – USA, EU og Japan

Kilde: FactSet per 21. juli 2017. Mai 2008 til mai 2017.

Fra vårt perspektiv beviser disse dataene at dagens frykt for proteksjonisme ikke stemmer overens med fakta. I tillegg, ettersom verdenshandelen tar seg opp, kan den bidra til økonomisk vekst og økt fortjeneste globalt. Mange investorer innser ikke dette ennå, men når de kommer tilbake og fokuserer på virkeligheten i stedet for retorikk, tror vi at de vil overvinne frykten sin for proteksjonisme, opparbeide seg selvtillit og by opp aksjeprisene.

Lær mer i den fullstendige markedsrapporten fra Fisher Investments Norden og med regelmessige oppdateringer om aksjer og investering.

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden er det sekundære foretaksnavnet som brukes av Fisher Investments Europe Limited i Norge. Fisher Investments Europe Limited er autorisert og regulert av det britiske Financial Conduct Authority (FCA Number 191609) og er registrert i England (foretaksnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limiteds hovedkontor: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannia.

Fisher Investments Europe Limiteds morselskap, Fisher Asset Management, LLC, som handler under navnet Fisher Investments, er etablert i USA og regulert av US Securities and Exchange Commission og fungerer som en underleverandør i henhold til en utkontrakteringsavtale.

Denne artikkelen utgjør Fisher Investments Norden, Fisher Investments Europe og Fisher Investments’ overordnede oppfattelse og bør ikke oppfattes som personlige investeringsråd, skatteråd eller som en fremstilling av deres eller kundenes resultat. Det gis ikke noen garanti for at vi fortsatt vil ha disse holdningene, og de kan endre seg når som helst på bakgrunn av nye opplysninger, nye analyser eller nye overveielser. Det gis heller ikke noen garanti for prognosenes riktighet i dette sammendraget. Alle tidligere eller kommende prognoser er ikke nødvendigvis like nøyaktige som prognosene her.

FISHER INVESTMENTS NORDEN

Fisher Investments Norden er handelsnavnet brukt av Fisher Investments Europe i Norge, som har blitt kåret til Årets Formuesforvalter 3 år på rad av ADVFN.

Morselskapet, Fisher Investments, ble grunnlagt av investeringsguruen Ken Fisher i 1979, og per 30.09.2017 forvalter Fisher Investments, Fisher Investments Europe og tilknyttede selskaper over 709 milliarder kroner for mer enn 40,000 kunder verden rundt.

Fishers enkle investeringsfilosofi baserer seg på at tilbud og etterspørsel er de eneste faktorene som styrer verdipapirenes kurser. Kapitalmarkedene er relativt effektive til å regne inn all kjent informasjon i kursene. Merverdier fra aktiv forvaltning forutsetter derfor informasjon som ikke er allment kjent, eller at kjent informasjon tolkes på en annen og mer korrekt måte enn hos andre markedsaktører. Fisher Investments Norden tilbyr kundene personlig porteføljeforvaltning, en enkel og transparent gebyrstruktur og representanter som møter kundene der det passer dem.